เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30-17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@malaisiamtour

Travel License : 11/05085

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน ขอพร เสริมดวง วัดจื่อหนานกง วัดพระถังซำจิ้ง วัดต้าหลงตงเป่าอัน วัดหลงซาน วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง วัดชิงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

รหัสทัวร์

TW_VZ00106

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

03 ก.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

16,999฿

03-06

20,999฿

06-09

17,999฿

10-13

22,999฿

18-21

20,999฿

21-24

20,999฿

24-27

ส.ค. 67

19,999฿

01-04

18,999฿

07-10

20,999฿

11-14

19,999฿

15-18

19,999฿

24-27

20,999฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

20,999฿

13-16

16,999฿

19-22

18,999฿

21-24

ต.ค. 67

18,999฿

02-05

19,999฿

04-07

19,999฿

06-09

23,999฿

12-15

21,999฿

13-16

20,999฿

18-21

21,999฿

19-22

20,999฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

03 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,000

6,000

-

30

06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

10 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

17,999

17,999

16,999

4,000

6,000

-

30

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

22,999

22,999

21,999

4,000

6,000

-

30

21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

18,999

18,999

17,999

4,000

6,000

-

30

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

4,000

6,000

-

30

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

18,999

18,999

17,999

4,000

6,000

-

30

02 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

18,999

18,999

17,999

4,000

6,000

-

30

04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

19,999

19,999

18,999

4,000

6,000

-

30

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

23,999

23,999

22,999

4,000

6,000

-

30

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

21,999

21,999

20,999

4,000

6,000

-

30

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

21,999

21,999

20,999

4,000

6,000

-

30

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว • วัดจื่อหนานกง • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด

Day : 3

วัดต้าหลงตงเป่าอัน • วัดซิงเทียนกง • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง • วัดชิงซาน • Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.นันทิยา มาลัย

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

575-2-22326-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง