เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30-17.30 น.

เราช่วยคุณได้

@malaisiamtour

Travel License : 11/05085

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวรือิตาลี สวิต ฝรั่งเศส GREAT Romance Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (EK)

ทัวรือิตาลี สวิต ฝรั่งเศส GREAT Romance Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (EK)

ทัวรือิตาลี สวิต ฝรั่งเศส GREAT Romance Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวอิตาลี สวิต ฝรั่งเศส GREAT Romance Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน อิตาลี โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวิส นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก ช้อปปิ้งเมืองซุก นาฬิกาแบรนด์ดัง ฝรั่งเศส เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ ล่องแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช ช้อปปิ้งแบรนด์เนมห้างปลอดภาษี

รหัสทัวร์

IT_EK00070

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

14 ก.ย. 67 - 21 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

89,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

89,888฿

14-22

ต.ค. 67

89,888฿

02-10

89,888฿

21-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

89,888

89,888

82,388

18,500

14,500

-

25

02 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

89,888

89,888

82,388

18,500

14,500

-

25

21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

89,888

89,888

82,388

18,500

14,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี - กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

Day : 3

กรุงโรม - หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ แห่งมิลาน – เมืองโลมาซโซ

Day : 4

เมืองโลมาซโซ - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store - ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองครีนซ์

Day : 5

เมืองครีนซ์ - สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา - ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ - เมืองดิฌง

Day : 6

เมืองดิฌง ประเทศฝรั่งเศส – เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช

Day : 7

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

Day : 8

ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

Day : 9

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส.นันทิยา มาลัย

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

575-2-22326-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง